انقلاب اسلامی و پیروزی بربرها بر تمدن و مدرنیته دامن نسلهای بعدی را نیز گرفت و باعث مهاجرت و تبعید اجباری بسیاری از ایرانیان گشت. هزینه سو مدیریت و فساد نهادینه شده در حاکمیت درهمه این سالها بر شانه های ملت و مملکت چنان سنگینی کرده که از توان ملک و ملت گذشته است. جمهوری اسلامی نه تنها همه منابع طبیعی و انسانی و کلیه زیرساختها رو بعلت سومدیریت و فساد از بین برده بلکه برای بقای خود از فروش کشور به چین و روسیه نیز دریغ نکرده است.

بر این عقیده هستیم که تنها راه نجات ایران بازگشت پادشاهی مشروطه طی جنبش مشروطه دوم است و نهاد پادشاهی ضامن یکپارچگی و اتحاد ملی می‌باشد. مشروطیت گفتمان یگانه چاره سازی است که چیره‌گی بر فرقه تبهکار را ممکن خواهد کرد. آخرین بخت ایران برای نجات، احیای نهاد پادشاهی است که با وجود وارثی شایسته که در تمام این سالها با ایستادگی بر اصول و ارزشها حقانیت خود را برای هدایت ایران اثبات نموده است.

شاهزاده رضا پهلوی وارث و حافظ نهاد پادشاهی بارها بر مسئولیت فردی برای مبارزه با فرقه تبهکار و بر ضرورت فعالیتهای نهاد محور و گروهی تاکید کرده اند.

یک جنبش فراگیر ملی برای موفقیت نیاز به یک گفتمان غالب دارد تا با بسیج نیرو توان عبور از جمهوری اسلامی را داشته باشد. با توجه به مطالبات ملت ایران و شعارهای مردم معترض در اعتراضات اخیر شاهد خیزش ملی برای عبور از مشروعه و بازگشت به مشروطه هستیم. بر این اساس میتوان گفت بازگشت به مشروطه همان گفتمان یگانه چاره سازیست که بدرستی توسط ملت ایران برگزیده و بعنوان گفتمان غالب تبدیل گردیده است. فراگیری این گفتمان حقانیت لازم برای شکل‌گیری اقتدار درجهت برقراری یک حکومت ملی برای هدایت و گذار از جمهوری اسلامی را بوجود میاورد.

بر همین اساس ما جمعی از ایرانیان مشروطه خواه در تبعید گرد هم آمدیم تا با همفکری و تلاش جمعی آنچه در توان داریم برای آزادی میهن عزیزمان بکار بندیم و امید داریم که ایران، با تقویت جنبش دوم مشروطه، تقویت این گفتمان یگانه چاره سازه و با برگشتن به راه درست در جهت توسعه و شهریگری جایگاه از دست رفته خود را باز یابد. امروز در کنار گروهی از وطنپرست ترین ایرانیان بیشتر می آموزیم و این آگاهی موجب درک عمیقتر و روشنتر درباره راه حل و گزینه مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی و بازساخت ایران گردیده است. در این راستا و با توجه به تاکید مکرر شاهزاده رضا پهلوی بر فعالیتهای نهاد محور و ظهور شبکه اجتماعی جدید “کلاب هاس” ایده اولیه ایجاد یک نهاد گفتمانی شکل گرفت.

“کلاب انار” در کلاب هاس توسط داوود اخوان پشنهاد و راه اندازی شد. هسته اصلی این جمع پس از جدایی افرادی که زمینه مشترک فکری و اصولی نداشتند شکل گرفت و نهایتن جمعی معتقد به ارزشهای مشخص و اصول ضمن همرایی در عقاید سیاسی در هدف ایجاد یک نهاد گفتمانی در کنار هم قرار گرفتند تا ضمن گفتگو درباره مباحث مهم نظری و فکری از وطن دوستان فرهیخته نیز حمایت کرده و با انتشار و معرفی آثار آنان در حد توان خود کمکی به جهت‌دهی فعالیتهای مخالفان جمهوری اسلامی نمایند. ضعف ایران دوستان لیبرال و راستگرا در ایجاد نهادهای گفتمانی و تولید نظر و ایدههای قابل اتکا یکی از بزرگترین مشکلات ما در مقابل جمهوری اسلامی و حامیان چپ گرای آن بوده است.

به پیشنهاد میلاد آقایی کلاب انار را به انجمن با دیدگاه و هدف مشخص تبدیل کردیم تا بتوانیم در کنار فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حرکتی نهاد محور را نیز تجربه و بیاموزیم.

“انجمن انار” تا حد امکان و توانایی خود تلاش خواهد کرد تا در کنار فعالیتهای عملی، تولیدات فکری و نظری کارآمد و سازنده ایران دوستان در چهارچوب براندازی جمهوری اسلامی و بازسازی میهن عزیزمان را با تشکیل جلسات گفتگو به بحث گذاشته و در نشر و ترویج این ایده ها در بین لایه های مختلف جامعه مشارکت کند.

احترام و پاسداری از حق حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ایران و یکپارچی همیشگی و غیرقابل تغییر این سرزمین و زبان فارسی بعنوان پیوند دهده فرهنگی و ملی، احترام به خاندان ایران ساز و ایران دوست پهلوی و پیروی از شاهزاده رضا پهلوی بعنوان وارث شایسته نهاد پادشاهی اصول و ارزشهایی هستند که ما بعنوان خط قرمز یاد و از در دفاع از آنها پافشاری میکنیم. ما در کنار همه وطنپرستانی که به این اصول اعتقاد دارند میایستیم و برای مبارزه با جمهوری اسلامی همکاری میکنیم.

برای با ما همه افراد و گروههایی که با رفتار و یا ایده های مخرب خود در تلاش هستند که حق حاکمیت ملی و یکپارچگی ایران را با نام فدرالیسم و با احقاق حقوق سیاسی فرهنگی اقوام تضعیف کنند و یا با نمادهای فرهنگی و ملی مانند زبان فارسی و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ضدیت داشته باشند، مرز و اختلاف بسیار پررنگی داریم و در مقابل این ایده های مخرب تا نهایت توان خود خواهیم ایستاد.

ایران میراثی چند هزار ساله است که به امانت در اختیار نسلهای مختلف قرار گرفته و حفظ و پاسداری از این امانت گرانبها و تحویل آن به نسلهای بعد وظیفه فردی ما ایرانیان است. این سرزمین میهن ماست و دفاع از حق حاکمیت و مالکیت آن بر عهده ملت ایران است. یک کشور، یک ملت، یک پرچم اصولی خدشه ناپذیر هستند. 
ما برای یک ایران آباد، آزاد و یکپارچه و قدرتمند با حکومت پادشاهی مشروطه تلاش میکنیم. ایران برای همه ایرانیان ست چه آنها که در ایران هستند چه آنها که مجبور به ترک میهن شدند. ایران را با هم خواهیم ساخت.

ایران میهن ماست و دفاع از حق حاکمیت و مالکیت آن بر عهده ملت ایران است. یک کشور، یک ملت، یک پرچم اصولی خدشه ناپذیر و غیر قابل گذشت و مذاکره هستند.

ما برای یک ایران آباد، آزاد و یکپارچه و قدرتمند با حکومت پادشاهی مشروطه تلاش میکنیم. ایران برای همه ایرانیان‌ست چه آنها که در ایران هستند چه آنها که مجبور به ترک میهن شدند.

با اعضای انجمن انار آشنا شوید