نوچه و نوچه پروری، آفت اپوزیسیون و عرصه سیاسی ایران

ارسال شده در: مقالات | 0

دربین سیاسیون وطنی آنهم از نوع اپوزیسیونی تشکیلات و کار تشکیلاتی به جای همکاری و انسجام، برنامه ریزی هدفمندی، شناخت نیروها و تقسیم کار و مشارکت جای خود را به رفیق بازی و ریاست و ریش سفیدی و همچنین درست کردن باند و گروه فشار که لازمه این آخری داشتن تعدادی چماقدار گوش به فرمان هست، داده است.