نشستهای انجمن انار

ارسال شده در: اعلانها, فعالیتها | 0
01
072022
نشست اول – جنبش مشروطه و دستاوردهای آننشست اول از سری نشستهای انجمن انار. جنبش مشروطه و دستاوردهای آن، بسوی مدرنیته و شهریگری.
18:00کلاب وقایع اتفاقیه
08
072022
نشست دوم – انقلاب 1357 نسل 57ی و زیانهای آننشست دوم از سری نشستهای انجمن انار. انقلاب 58 چه زیانهایی برای ایران داشت و چگونه کشور و ملت را از مسیر پیشرفت و توسعه خارج کرد. نسل 57یی چه کسانی هستند؟
18:00کلاب گرازلوژی
15
072022
نشست سوم – جنبش اجتماعی و رفتار جمعی چیست و چه الگوهایی دارند؟نشست سوم از سری نشستهای انجمن انار. جنبش مردمی چیست و چه شرایط و جنبه هایی دارد. تفاوت جنبشهای اجتماعی چیست، چگونه شکل میگیرند و چگونه میتوانند به نتیجه برسند.
18:00کلاب شهریگری و پیشرفت
22
072022
نشست چهارم – آماج جنبش ملی در ستیز با نظم اسلامینشست چهارم از سری نشستهای انجمن انار. از اهداف جنبش مردمی براندازی حکومت فرقه تبهکار بازگشت به مسیر توسعه و پیشرفت است. چه اهداف مهمی باید برای این جنبش در نظر گرفت؟
18:00کلاب شهریگری و پیشرفت
29
072022
نشست پنجم – معنی نظم جهانی، حکومت، دولت، حاکمیت ملی و حقوق شهروندینشست پنجم از سری نشستهای انجمن انار. درک درست مفاهیم سیاسی که توسط گروههای مختلف مورد تحریف واقع شده، لازمه ایجاد زمینه مشترک برای همفکری و همکاری بین افراد جامعه است.
18:00کلاب شهریگری و پیشرفت
05
082022
نشست ششم – سه چهره از لیبرال دمکراسی: نظم، حکومت و دولتنشست ششم از سری نشستهای انجمن انار. لبیرال دمکراسی چیست؟ رابطه حکومت، دولت و احزاب در طیفهای مختلف سیاسی با آن چگونه است و مزایای آن برای آینده ایران چه میتواند باشد؟
18:00کلاب شهریگری و پیشرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.