گرازولوژی

| 0

شناخت شخصیت تباه گرازهای ۵۷ تا امروز و تحلیل ویژگیهای کلیدی مثل همراهی با خمینی و اصلاحطلبان یا تفکرات فرقه‌گرایی و تجزیه‌طلبانه

کلاب گرازولوژی