حقوق سیاسی فردی یا گروهی، شما کدام را میخواهید؟

ارسال شده در: اعلانها | 0

 

همراه با انجمن انار در کلاب کافه روشنفکری مشروطه چی، در رابطه با حقوق سیاسی فردی و گروهی گفتگو کردیم و علت انتخاب خود را توضیح دادیم.

 

حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق سیاسی و تفاوتهای آنها باید بخوبی درک شوند تا بتوان انتخاب درستی نمود.میتوانید این بازپخش این گفتگو را در کلاب کافه روشنفکری مشروطه چی گوش کنید.

 

 
https://usidhr.org/human-rights-vs-civil-rights/