پادشاهی یگانه راه بهروزی ایران

ارسال شده در: مقالات | 0

حال ایران میھن ما اصلأ مساعد نیست، ایران در شرایط کنونی با سرعتی بدون ترمز در جاده قھقرا و فروپاشی ھمھ جانبھ میباشد، عمده ترین دلایل چنین مدعایی گسترش بی سابقھ فقر، ورشکستگی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و زوال عرق ملی و فقدان حس امید و امیدواری بھ آینده ایران است.

سیاست ھای ویرانگر جمھوری اسلامی در بعد اقتصادی که در نتیجه آن اختلاس، فرار سرمایه‌ھای مادی و انسانی کشور، اقتصاد رانتی و چپاول ثروتھای ملی توأم با تحریم‌ھای وحشتناک بین المللی و غارت منابع زیرزمینی، کاھش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته ارمغان رژیم به اقتصاد کشور میباشد باعث گسترش بی سابقه فقر در اقشار فرودست و متوسط به پایین ایران شده است، ایرانیان دیگر تاب و تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند. مجموعه این دشواریھای اقتصادی و گرانی کابوس وار باعث کوچکتر شدن سفره مردم و لاجرم اخلال در سلامت جسمی و رشد ژنتیکی نسل جوان و اختلال بیولوژیک در سیستم تغذیه ایرانیان شده است.

زیست و بوم ایران در طول تاریخ ٧ ھزار ساله خود این چنین دچار نابودی نبوده، ھمزمان با تخریب محیط زیست در بعد جھانی توسط بشر، ایرانیان با فاجعه مدیریتی جمھوری اسلامی در ھدر دادن منابع ارزشمند آبی و ھمچنین ساخت و ساز سدھا و بناھا در زمینھای بایر و دایر و ھمچنین کوه و دشت و جنگل عملا آینده فاجعه باری را پیش رو میبینند، شدت این فاجعھ ملی بحدی ست که با خواندن گزارشات کارشناسی(۱) از وحشت مو بر تن آدمی راست میشود، جمھوری اسلامی عملا آینده محیط زیست ایران را به سومالی تبدیل میکند.

در شوره‌زار و برھوت چھره‌ھای تاثیرگزاری که ھمگرایی ملی، گفتمان لیبرال دموکراسی و گسترش عنصر امید و بھروزی آتی را نوید بدھند شاھزاده گرامی یگانه چھره‌ای میباشند که نه در جنون ۵٧ دخالتی داشته‌اند و نه به ملت دروغی گفته و خلف وعده کرده باشند. این سرمایه گرانقدر ملی را پاس بداریم و از ایشان برای بازپس گیری ایران از چنگال فرقه تبھکار و ساختن ایران نوین استفاده کنیم.

دستگاه امنیتی جمھوری اسلامی برغم ادعاھای دھن پُرکن و لاف ھای گنده‌تر از دھان به سان پنیر سوییسی چنان پر از سوراخ و منفذ شده که سرویس ھای اطلاعاتی کشورھای دیگر، خصوصا اسراییل حالا ماموران امنیتی رژیم را در روز روشن در تھران بازجویی میکنند و ھفته‌ای نیست که با تخریب تاسیسات و ترور عوامل امنیتی یا ھسته‌ای جمھوری اسلامی جولان ندھند، فارغ از میزان نفرت ما از این رژیم ضدایرانی بیاد داشته باشیم بعد از جنون ۵٧ حکومت اسلامی وارث ساواک و دستگاه امنیتی سالمی بود که به رغم تصفیه‌ھای گسترده ھمچنان کارآمد و عاری از عوامل بیگانه بود. فاجعه فعلی در فردای براندازی نظام یعنی کشوری با موقعیت جغرافیای سیاسی ایران عملا فاقد نیروی اطلاعاتی-امنیتی میباشد و حکومت آینده شدیدا در این مورد ضربه پذیر خواھد بود.

کیفیت نیروھای نظامی با وجود گنده گویی ھا و نمایش قدرت گاه و بیگاه دستکمی از فجایع اقتصادی/محیط زیستی/امنیتی کشور ندارد، فرماندھان سپاھی فاقد تحصیلات منسجم نظامی، عزم ملی، روحیه سلحشوری و ظرافتھای سوق الجیشی لازم ھستند، مشتی کودن که حتی تعریف درستی از چرایی داشتن نیروی نظامی برای کشور ندارند با سلاح ھایی که از کم کیف کاربردیشان اطلاعات درستی در دسترس نیست. وضعیت نیروی ھوایی ایران با داشتن چند ده آھن پاره بجای مانده از نیروی ھوایی پرشکوه شاھنشاھی بشدت رقت‌بار است آنھم با خلبانان و ھمافرانی که نه آموزش درستی میبینند و نه انگیزه و روحیه‌ای دارند، نیروی دریایی ایران ھم بدون داشتن رزمناو و ناوشکن و پرسنل تعلیم دیده دستکمی از نیروی ھوایی ندارد. نیروی زمینی ھم به گواه کارشناسان نظامی (۲) با مانور اخیری که در شمالغرب کشور انجام داد در زمینه اتخاذ تاکتیکھای جنگی با فنون ۴٠ سال پیش فقط آشنایی دارد.

مھاجرت و یا تصمیم به مھاجرت و حتی فکر کردن به مھاجرت از کشور در ابعاد کلان، خود فاجعه‌ای ست برای آینده نیروی انسانی. قشر جوان عمدتا تحصیل کرده بخاطر عدم امنیت روانی و آینده تاریک اقتصادی مھاجرت به خارج از ایران را در اولویتھای فکری خود قرار داده، انبوه تقاضانامه‌ھای مھاجرتی به کانادا و استرالیا و کشورھای اروپایی که نشانگر تخلیه اینھمه نیروی جوان تحصیل کرده میباشد آینده کشور را از این بابت دچار خسران شدیدی خواھد کرد، عمق فاجعه آنجاست که ایرانیان نه تنھا رکورد دار خرید خانه در ترکیه (با وجود مشکلات فراوان خود این کشور) ھستند بلکه پس از نقد کردن اموال و دارایی ھای خود در صف خرید ملک و کاسبی و سرمایه‌گذاری در کشورھایی مانند گرجستان و عمان ھستند که اصولا ھیچ ملت دیگری قصد مھاجرت به این کشورھا را ندارد. نھایت تیره‌روزی ست مردمانی که ھیچ روزنه امیدی برای بھبود اوضاع کشور خود ندارند، چنین ملتی انگیزه مقاومتشان در برابر اشغالگران جمھوری اسلامی تحلیل رفته و دیگر رمقی ھم برای تغییر اوضاع نخواھند داشت.

فروپاشی عنقریب اجتماعی در ادامه تقابل روحیه ملی گرایی با فرھنگ ناسازگار شیعی در ایران متاسفانه بسیار محتمل است، روح مدنیت در گره با پیشرفت و توسعھ و شھریگری ست کھ با در آمیختھ شدن کامل حکومت و تفسیر عقب مانده اسلامی با ھمدیگر توسط عمامھ داران باعث گسترش ضد ارزش ھای دروغ و تزویر و تقیھ و تظاھر و ریا شده و در کنار گسترش فقر و ناامیدی زمینه‌ھای فروپاشی اجتماعی ایران در ابعادی گسترده رو فراھم کرده.

مراد از نوشتن سطور بالا ذکر مصیبت و یادآوری درد جانکاھی که ایرانیان دچارش ھستند نیست که ھمگان بسیار بیشتر از من با آن آشنا ھستند، راه حل چیست؟ برای حفظ ایران، نگھ داشتن یگانگی سرزمینی میھنمان و جلوگیری از اضمحلال تمدن ایرانی چه باید کرد؟

به باورم باید با نگاھی به داشته‌ھای ارزشمندمان که کم ھم نیستند و شناخت و درک این موضوع که ما ایرانیان در یک جنگ تمام عیار با جنایتکاران متجاوز ھستیم کشورمان را باز بستانیم. دوست و ھمرزم ارجمندم دکتر امین سوفیامھر که از سرمایه‌ھای مدنی ملت ایران میباشند چندی پیش در مقاله‌ای بسیار عالی از برتری نظام پادشاھی برای ایران نوشتھ بودند(۳) ضمن باور به نکات روشنگرایانه آن مقاله ارزشمند یاد آوری میکنم ما ایرانیان برخلاف عراقیھا و افغانھا دارای یک رھبر خردمند و وزین میباشیم که یک سرمایه سترگ ملی برای ایران میباشند، شاھزاده گرامی با بیش از چھار دھه زندگی در غرب تجربه گرانبھایی از لیبرال دموکراسی‌ھای غربی دارند، وارث ناسیونالیسم توسعه گرای پھلوی برای ایران میباشند، وجود ایشان پاسخ کاملی‌ست به پرسش رایج بدخواھان در مورد آلترنتیو پس از حکومت روضه خوانان. به یاد داشته باشیم ایران آینده در کنار داشتن ثبات، یک فرمانده کل قوایی میخواھد که در وھله اول تربیت نظامی داشته باشد تا ضمن نظارت بر بازسازی تسلیحاتی و نفراتی ارتش لزوم داشتن ارتشی نیرومند برای بالا بردن غرور ملی (بدون ماجراجویی و تھاجم به دیگران) برای ملت، پشتوانه دولتمردان در اتخاذ تصمیمات درست در رقابتھای ژئوپولتیک منطقه‌ای و جھانی باشد. ارزش پول ملی یک کشور عمدتا متناسب است با چھره ھا و نقشھایی که روی اسکناس آن اقتصاد چاپ میشود، بسیار طبیعی ست نتیجه نقش بستن عکس روضه خوان بر روی اسکناس ایران باعث نزول ارزش آن در حد زباله شده و در آینده ھم اسکناس منقوش به عکس بچه آخوند دُردانه خلق مسلمانی و چریک و مجاھد اعتباری بیش از تصویر سید ھندی نخواھد داشت. ما نیاز مبرمی به جذب سرمایه خارجی و ھمچنین ورود تکنولوژی مدرن غربی در ھمه زمینه‌ھا ھستیم، اقتصاد مدرن و پویا بدون ھمکاری با جامعه جھانی و ایجاد اطمینان از ثبات و امنیت سیاسی و داشتن دادگستری مدرن و بیطرف بوجود نخواھد آمد، شاھزاده رضا پھلوی ھمان لنگر ثباتی ھستند که به پشتوانه نام نیک خودشان و گذشته با افتخار پدر و جد فقیدشان به آن نیاز داریم.

در شوره‌زار و برھوت چھره‌ھای تاثیرگزاری که ھمگرایی ملی، گفتمان لیبرال دموکراسی و گسترش عنصر امید و بھروزی آتی را نوید بدھند شاھزاده گرامی یگانه چھره‌ای میباشند که نه در جنون ۵٧ دخالتی داشته‌اند و نه به ملت دروغی گفته و ُخلف وعده کرده باشند. این سرمایه گرانقدر ملی را پاس بداریم و از ایشان برای بازپس گیری ایران از چنگال فرقه تبھکار و ساختن ایران نوین استفاده کنیم.

پادشاه فقید ایران ھرگز استعفا ندادند، آخرین دولت ایران در دوره پادشاھی که از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفته بود ھرگز کناره گیری نکرد، آخرین مجلس شورای ملی ھرگز منحل نشد، بھمین دلایل رژیم پادشاھی در ایران ھرگز به طور قانونی کنار نرفت.

ھمرزم دانایم ھومن یوسفی گرامی به درستی پیغام شاھزاده گرامی در پیوند مطالبات سیاسی به اعتصابات عمومی را منعکس کرده اند که از دیدگاه شاھزاده گرامی ھمان حلقه گمشده خیزش نھایی ملی میباشد.(۴)

نظام پادشاھی با پشتوانه بزرگی از دیوانسالاری دولتی میتواند ضمن رھایی ایران از سیه روزی کنونی نوید بخش آینده ای روشن برای ایرانمان باشد. چه بخواھیم و چه نخواھیم رستاخیز ملی ایران با بازگشت نھاد پادشاھی گره خورده است. این فرصت تاریخی را از دست ندھیم. به قول دوست فرھیخته‌ام میلاد آقایی ایران ارزش جنگیدن را دارد.(۵)


(1) https://twitter.com/alimovaqar/status/1462345357916917765?s=12&t=eQezeJuq1WaPy1QSxP YI6A

(2) https://www.radiofarda.com/a/iran-military-drill-in-northwestern-parts-of-country-neighboring- azerbaijan-and-armenia/31487769.html

(3) https://www.fereydoun.org/articles/83446

(4) https://www.mipbs.com/homan/post/220/

(5) https://www.mipbs.com/milad_aghai1/post/1684/

پاسخی بگذارید